Elektronika

Studij:Diplomski studij Fizika
             Diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala
Godina: I./II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+15+15
Status predmeta: izborni
ECTS: 6

Opis predmeta:    Fizika    Inženjerstvo i fizika materijala

Izvedbeni program: .pdf

Sadržaj
Poluvodička dioda. Posebne diode (Zener, tunel, Schottky). Primjena diode. Sklopovi za ispravljanje (poluvalno, punovalno, Graetzov spoj) i uvišestručivanje napona. Bipolarni i unipolarni tranzistor. Bipolarni tranzistor u različitim spojevima. Tranzistorska pojačala, emitersko (naponsko) sljedilo, pojačala s povratnom vezom, diferencijalno pojačalo, kaskadna pojačala, operacijsko pojačalo. Elektronički filtri – pasivni i aktivni. Multivibratori. Logički krugovi.

Obvezna literatura
  1. D.L. Eggleston: Basic electronics for scientists and engineers, Cambridge University Press, 2011
  2. N.W.Aschroft, N.D.Mermin: Solid state physics, Saunders College Publishing, Harcourt Brace College Publishers, 1996
  3. D. Kotnik-Karuza: Osnove elektronike s laboratorijskim vježbama, Filozofski fakultet u Rijeci, 2000
  4. P. Biljanović: Elektronički sklopovi, Školska knjiga, Zagreb, 2001
  5. P. Biljanović: Mikroelektronika (Integrirani elektronički sklopovi), Školska knjiga, Zagreb, 2001
  6. P. Biljanović, I. Zulim: Elektronički sklopovi (zbirka zadataka), Školska knjiga, Zagreb, 1994
  7. DeMassa, Thomas A.: Digital Integrated Circuits, New York, John Wiley & Sons, 1996

Nastavni materijali

Predavanja (staro - akademska godina 2014/2015)
Elektronika - 1 slide/stranica
Elektronika - 4 slidea/stranica

Vježbe
1. Filteri
2. Osnove 1
3. Osnove 2
4. PN spoj
5. Spojevi s diodom i Zenerova dioda
6. Tranzistori
7. FET tranzistori
8. Operacijska pojačala
9. Digitalna elektronika


Akademska godina 2015/2016

Kolokvij

Kolokvij 2 održat će se u ponedjeljak, 13.6.2016. u 10 sati u prostoriji 154. Kolokvij će obuhvatiti gradivo s vježbi od bipolarnih tranzistora do operacijskih pojačala Kolokvij se sastoji od 3 do 4 numerička zadatka. Na kolokviju možete imati popis najvažnijih formula.

Drugi dio drugog kolokvija
Kolokvij će se održati u srijedu, 6.7.2016. s početkom u 10 sati u prostoriji 154. Na kolokviju možete imati popis najvažnijih formula.

Seminar
Prije samog kolokvija, istoga dana u istoj prostoriji s početkom u 9 sati održat će se preostala dva seminara. Studenti su dužni seminar predati u pismenom obliku.
Rok za predaju seminara i domaćih zadaća: 17.06.2016.

Rezultati i bodovi