Napredna kvantna mehanika

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: I.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 45+30+15
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 8

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Temeljni postulati kvantne mehanike. Matematičke osnove kvantne mehanike. Simetrije u kvantnoj mehanici. Harmonični oscilator: valna i matrične reprezentacija, operatori stvaranja i poništenja. Angularni moment: valna i matrična reprezentacija. Slike kvantne mehanike. Vremenski zavisan račun smetnje. Teorija raspršenja. Kvantizacija elektromagnetskog polja. Interakcija elektromagnetskog polja s nabijenim česticama. Spontana emisija. Osnovne ideje teorije polja.

Obvezna literatura
  1. Sakurai J. J., Napolitano J., Modern Quantum Mechanics, 2nd ed., Addison Wesley, San Francisco, 2011.
  2. Griffiths D. J., Introduction to Quantum Mechanics, 2nd ed., Prentice-Hall, New Jersey, 2005.
  3. Zettili N., Quantum Mechanics - Concepts and Applications, 2nd ed., Wiley, New York, 2009.
  4. Supek I., Teorijska fizika i struktura materije, 1. i 2. dio, Školska knjiga, Zagreb, 1977.
  5. Harrison W. A., Applied quantum mechanics, World Scientific, Singapore, 2001.