Napredna računalna fizika

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: I./II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+15+15
Status predmeta: izborni
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Numeričke metode u fizici i matematici. Monte Carlo simulacija. Animacija i vizualizacija u računalnim simulacijama. Inverzni problem. Metode optimizacije rješenja skupa parametara fizikalnog sustava. Simplex algoritam. Neuralne mreže. Genetički algoritmi. Simulacije u fizici visokih energija. Računalna analiza simuliranih i mjerenih fizikalnih podataka.

Obvezna literatura
  1. Web stranica i WebCT kolegija
  2. H. Gould and J. Tobochnik, An Introduction to Computer Simulation Methods, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts
  3. M. Metcalf, Fortran 90 Tutorial, CERN