Filozofija kao sustav. Povijest klasičnog njemačkog idealizma

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: III.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+0+30
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Kant: pred-kritička i kritička faza Kantove filozofije; Humeova teorija kauzalnih relacija i «buđenje iz metafizičkog drijemeža»; kopernikanski obrat i sustav Kantove filozofije. Glavna transcendentalna pitanja: kako su mogući sintetički a priori iskazi u matematici? Kako su mogući sintetički a priori iskazi u prirodnim znanostima? Predmet spoznaje kao «pojava» i problem epistemičkog statusa tzv. «stvari po sebi» u Kantovom filozofskom sustavu. 'Primat praktičkog uma' nad teoretskim i utemeljenje etike: razlikovanje legaliteta i moraliteta; uloge različitih formula kategoričkog imperativa. Kantova ideja slobode.
Hegel: prigovori Kantovom 'formalnom' idealizmu. Hegelova znanost logike: učenje o bitku, učenje o biti, učenje o pojmu (subjektivni pojam, predmet, ideja). Filozofija prirode, s posebnim osvrtom na pojam organizma. Povijest filozofije i Hegelov sistemski pristup.

Obvezna literatura
  1. Hegel, Georg W.F. (1987), Enciklopedija filozofijskih znanosti, prev., Veselin Masleša-Svjetlost, Sarajevo;
  2. Kant, Immanuel (1953), Dvije rasprave (Prolegomena za svaku buduću metafiziku; Osnov metafizike ćudoređa), prev., Matica hrvatska, Zagreb;