Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Epistemologija

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: III.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+0+30
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 5


Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf


Sadržaj
1. Upoznavanje s temeljnim pojmovima teorije spoznaje: znanje, istina, opravdanje, vjerovanje te s temeljnim tradicionalnim problemima teorije spoznaje: izvor spoznaje, sposobnosti spoznaje, doseg spoznaje, izvjesnost spoznaje
2. Upoznavanje s klasičnim povijesno-filozofskim problemima teorije spoznaje, spoznajno-teorijskim pozicijama i njihovim predstavnicima: empirizam F. Bacona, J. Lockea, G. Berkeleya, D. Humea i T. Reida, racionalizam R.
Descartesa i G.W. Leibniza, teorija spoznaje I. Kanta, iracionalizam A. Augustina i A. Schopenhauera, apriorizam (od
Platona do J.Fodora i N.Chomskog i dr.
3. Skepticizam: antički i moderni skepticizam (Piron, Agripa, R. Descartes, D. Hume, B. Stroud, P. Unger), vrste
skepticizma; princip zatvorenosti (G.E. Moore); skepticizam i naturalizam (D. Hume, L. Wittgenstein, P. Strawson); teorije
relevantnih alternativa (J.L. Austin, R. Nozick, A. Goldman), kontekstualizam (K. DeRose, S. Cohen), relativizam (M.
Williams, S. Stich), semantički pristupi (H. Putnam, D. Davidson).
4. Deskriptivna i normativna epistemologija: unutar normativnog pristupa upoznavanje s problematikom teorije
opravdanja i teorija istine; teorije opravdanja - koherentizam (W.O.Quine, K. Lehrer, L. BonJoura i dr.), fundacionalizam
(A. J. Ayer, W. Alston, C.I. Lewis i dr.) i relijabilizam (F. Dretske, D.M.Armstrong, A.I.Goldman i dr.) Teorije istine
(korespondencijska, koherentistička, deflacijska teorija istine, pragmatička teorija istine, verifikacionistička i dr.);
internalizam i eksternalizam (D. Armstrong. A.I.Goldman, R. Chisholm, K. Lehrer, H. Kornblith).
5. Naturalizam i normativizam u epistemologiji: projekt naturaliziranja epistemologije (W.O.Quine, F.Dretske, Ph.
Kitcher, A.Goldman i dr.); odnos epistemologije i prirodnih znanosti; normativizam i deontološki pristup (J. Kim, L. Bonjour,
R. Chisholm i dr.); epistemologija vrline (E. Sosa, L. Zagzebski)
6. Problem realizma i anti-realizma (idealizma) u spoznajnoj teoriji: metafizički i epistemološki realizam i anti-realizam,
mogućnost istinite i objektivne spoznaje vanjskog svijeta, subjektivni doprinos, projekcija (J. Locke, G. Berkeley, I. Kant,
H. Reichenbach, H. Putnam, S. Blackburn, M. Devitt, C.Wright, R. Fumerton i dr.)
7. Razmatranje spoznajnih sposobnosti ili mehanizama spoznaje: percepcija, zaključivanje, memorija, intuicije,
svijest, svjedočanstvo; ekološki pristup objašnjenju percepcije J.J.Gibsona, kognitivistička teorije percepcije
R.L.Gregoryja, modularna teorija percepcije J. Fodora, teorija dvostrukog aspekta J. Normana, kauzalna teorija
percepcije H.P. Gricea, direktni i indirektni realizam; teorije o apriornoj spoznaji S.A. Kripkea, Ph. Kitchera i dr., teorije o
memoriji M. Dummeta i T. Burgea, teorije o introspekciji T. Burgea, P. Boghossiana; teorije racionalnosti D.Davidsona,
R.Chisholma, S. Sticha, J. Elstera i dr., heursitika Khanemana - Tverskog, i dr.)
8. Socijalna epistemologija: A.I. Goldman, Strogi program (D.Bloor. B.Barnes, S. Shapin), narav i spoznajno-teorijski
status svjedočanstva (D.Hume, Th.Reid, R.Descartes, J.Locke, C.A.J. Coady, T. Burge, M. Dummett, A. Plantinga, i dr.),
razmatranje problema racionalnog konsenzusa u znanosti i društvu (C. Wagner i K.Lehrer) i dr.
9. Razrada skupine posebnih problema: sintetički i analitički sudovi (I.Kant, Bečki krug, W.O.Quine), intencionalnost (J.
Searle), definicija znanja (E.Gettier, R. Nozick), evolucijska spoznajna teorija (K. Popper, Campbell, E.Sober, S.Stich),
racionalnost emocija (R. de Sousa), odnos teorije spoznaje i filozofije znanosti, metodologije i logike i dr.

Obvezna literatura
Zvonimir Čuljak (ur.), Vjerovanje, opravdanje i znanje: Suvremene teorije znanja i epistemičkog opravdanja Zagreb, Ibis grafika, 2003.
Johnatan Dancy: Uvod u suvremenu spoznajnu teoriju, Zagreb, Hrvatski sudiji, 2001.
J. Greco i E. Sosa (ur.), Epistemologija: Vodič u teorije znanja, Zagreb, Jesenski i Turk, 2004.
Snježana Prijić: Oko i svijet, Rijeka, 1995.
Snježana Prijić-Samaržija: Društvo i spoznaja, Zagreb, 2000.