Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Čitanje filozofskih tekstova za nastavu

Studij: Diplomski studij Fizika i filozofija
Godina: I. ili II. 
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 15+0+15
Status predmeta: izborni
ECTS: 4

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Svake akademske godine na predavanjima i seminarima obrađivat će se selekcija sljedećih tekstova i sadržaja koji su propisani Ispitnim katalogom za državnu maturu: Filozofija (izdanje 2012-13):
 • Filozofija Jonjana, pitagorejska škola, elejska škola: Aristotle, Metafizika. Heraklit, Fragmenti Razlika izmedu mitske fantazije i racionalnoga mišljenja, bitni problemi kozmologijskoga razdoblja, utemeljenja dijalektika odnos kozmosa, logosa i duše.
 • Plato, Fedon; Simpoziji; Timeja. Platonovo ucenje o idejama, duši, i znanju. (2 predavanja i 2 seminara)
 • Aristotel, Metafizika; Nikomahova etika. Osnovni pojmovi, načela i koncepcije Aristotelove filozofije. (2 predavanja i 2 seminara)
 • Augustin, De civitate dei, O slobodnoj volji. Problematika eshatologije, dualizma tijela i duha i etike ljubavi).
 • Toma Akvinski, Summa Theologiae. Osnovni pojmovi i problemi srednjovjekovne filozofije.
 • Francis Bacon, Novi Organon. Odnos spram srednjovjekovne filozofije, tj. odnos filozofije i teologije, osnovni pojmovi i problematika filozofije prirode, vrijednosti čovjeka i metode spoznaje.
 • Baruch de Spinoza, Etika Geometrijskim Redom Izložena. Leibniz, Monadologija. Odnos racionalizma spram srednjovjekovne filozofije i empirizma, odnos filozofije i znanosti (matematike i fizike), problem metode filozofskoga mišljenja, subjekt i izvjesnost spoznaje (načela metafizičkoga, empirijskoga i formalnoga utemeljenja spoznaje).
 • George Berkeley, Rasprava o principima ljuske spoznanje. Pojmovi empirizma, odnos izmedu empirističkih i racionalističkih koncepcija.
 • Voltaire, Raspava o toleranciji. Paul Holbach, Sistem Priorode. Ruđer Bošković, „Teorija prirodne filozofije“. Problematika i obilježja prosvjetiteljstva, utjecaj filozofa prosvjetiteljstva na buduće spoznajne, prirodno-znanstvene, etičke, pravne i političke teorije.
 • Arthur Schopenhauer, Svijet kao volja i predožba. Friederich Nietzsche, Tako je govorio Zaratustra; Obilježja filozofije druge polovice XIX. stoljeca, osnovne ideje i koncepcije najznačajnijih filozofa toga razdoblja.
 • William James, Pragmatizam. Povijesno mjesto i teorijske osnove pragmatizma, način primjene pragmatističke teorije spoznaje, kao metode znanstvenog istraživanja činjenica, u različitim disciplinama, rasprava o mogućim posljedicama pragmatizma, objašnjenje podrijetla teorije istine u pragmatizmu i usporedba s ostalim teorijama.
 • Edmund Husserl, Ideje za čistu fenomenologiju i fenomenološko filozofiju. Pojmovi svijesti, intencionalnosti svijesti, transcendentalne svijesti te sfera intersubjektivnosti, kritika psihologizma, tvrdnja o krizi znanosti, odnos fenomenologije i ontologije.
 • Rudolf Carnap, Odbijane Metafizike. Obilježja logičkoga pozitivizma, teorija jednostavnih iskaza i načelo verifikacije.
 • Jean-Paul Sartre, Egistencijalizam je Humanizam. Odnos mišljenja i egzistencije, kritika metafizike sa stajališta filozofije egzistencije.
 • Karl Popper, Ciljevi znanosti. (Conjectures and refutations). Popperova kritika znanosti i povijesnoga determinizma te teorija otvorenoga društva

Literatura
 1. Bošnjak, B., Antologija filozofskih tekstova: s pregledom povijesti filozofija. Bošnjak .Zagreb: Školska knjiga, 1954.
 2. Kalin, B., Povijest Filozofije (s odabranim tekstovima filozofa). Zagreb: Školska Knjiga, 2008.
 3. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ispitni katalog za državnu maturu u školskoj godini: Filozofija, 2012./2013, http://dokumenti.ncvvo.hr/Ispitni_katalozi_12-13/Hrvatski/IK-fil.pdf .