1. Fizički praktikum I, II, III

 2. Metodika nastave fizike I i II

 3. Nastavna praksa

 4. Konceptualna fizika

 5. Metodologija izrade stručnog i znanstvenog rada
   

 

Povremeno:

 • Elementarna matematika (predavanja i vježbe),

 • Osnove fizike I. (vježbe),

 • Osnove fizike IV (vježbe),

 • Seminar iz biofizike,

 • Biofizika (predavanje i seminar),

 • Praktikum eksperimentalne nastave fizike,

 • Metodički praktikum iz fizike,

 • Metodologija izrade stručnog i znanstvenog rada.

 

Nastava na ostalim sastavnicama Sveučilišta u Rijeci:

 • Praktikum iz fizike na Odjelu za biotehnologiju,

 • Metodika nastave prirodoslovlja na Dopunskom pedagoško-psihološkom obrazovanju na Filozofskom fakultetu u Rijeci,

 • Izvannastavne prirodoslovno-matematičke aktivnosti na Učiteljskom fakultetu u Rijeci.

 

Tijekom bolonjskog procesa aktivno sudjelovala u izradi programa:

 • Preddiplomski sveučilišni studj fizike na Sveučilištu u Rijeci kojim se stječe stručni naziv Prvostupnik fizike,

 • Diplomski sveučilišni studij Fizika i matematika kojim se stječe stručni naziv Magistar edukacije fizike i matematike,

 • Diplomski sveučilišni studij Fizika i informatika kojim se stječe stručni naziv Magistar edukacije fizike i informatike,

 • Diplomski sveučilišni studij Fizika i politehnika kojim se stječe stručni naziv Magistar edukacije fizike i politehnike.

Odjel za fiziku

Sveučilište u Rijeci