Gdje su sada

Gdje sada žive i rade studenti Odjela za fiziku? Posvuda u svijetu!

Marko Jusup, diplomirao fiziku i matematiku 2003. godine, a zatim proveo četiri godine kao znanstveni novak na Institutu Ruđer Bošković. Od druge polovice 2008. boravi u Japanu, prvo kao doktorski student na Yokohama National University, a zatim kao postdoktorand na Kyushu University, Fukuoka. Pocetkom 2016. postaje docent na Hokkaido University, Sapporo. Bavi se primjenjenim matematičkim modeliranjem, prvenstveno u biologiji i ekologiji.

Daniela Birko, na Odjelu za fiziku u Rijeci (2011. g.) stekla titulu magistre edukacije fizike i informatike. Od 2012. g, na doktorskom studiju iz polja Fizike na Fakultetu za matematiku i fiziku Sveučilišta u Ljubljani.  Tema  njezine doktorske disertacije je" Spektroskopske dvojne zvijezde s jednostrukim spektralnim crtama u pregledu neba RAVE".
Ivan Poropat, diplomirao fiziku i politehniku u Rijeci  2010. godine te od tada predaje fiziku i tehnički odgoj u osnovnoj školi BRG Pichelmayergasse i  prirodoslovnoj gimnaziji BRG Pichelmayergasse u Beču.
Ana Diklić, profesor matematike i fizike, diplomirala 2007.

Doris Šegota, profesor fizike i informatike, diplomirala 2011.

Trenutno rade kao medicinski fizičari u Centru za medicinsku fiziku i zaštitu od zračenja Kliničkog bolničkog centra Rijeka. Uključene su u dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, radioterapiju i nuklearnu medicinu.
Marija Bervida, magistra edukacije fizike i matematike, po završetku diplomskog studija na Odjelu za fiziku upisala je doktorski studij u  Centru za atmosferska istraživanja Sveučilišta u Novoj Gorici.  Istražuje atmosferske procese simulacijama i modeliranjem metodama računalne dinamike fluida.

http://www.ung.si/en/research/centre-for-atmospheric-research/
Tea Mužić, nakon preddiplomskog studija iz fizike u Rijeci (2010-2013) nastavila školovanje ne University of Copenhagen, Niels Bohr Institute te University College London (UCL) Department of Physics and Astronomy. Od 2013. djeluje je Youth Goodwill Ambassador of Denmark u cilju jačanja Danske na poziciji vodećeg internacionalnog centra znanja i edukacije, kao i na predstavljanju Danske, danskog poslovanja, kulture i akademskih programa potencijalnim studentima i visokoškolskim institucijama diljem svijeta.

dk.linkedin.com/in/teamuzic
Goran Jelić-Čižmek, završio je preddiplomski studij fizike ak. god. 2014/2015, a trenutno je na diplomskom studiju teorijske fizike na Sveučilištu u Ženevi, gdje se bavi istraživanjem na polju kozmologije.
Marina Bakarić, nakon završenog preddiplomskog studija fizike na Sveučilištu u Rijeci upisala MSc Physics and Engineering in Medicine, Radiation Physics stream na Deparment of Medical Physics and Biomedical Engineering, University College London. Članica je istraživačke grupe Biomedical Ultrasound Group u sklopu koje radi diplomski rad - eksperimentalno istraživanje utjecaja zlatnih markera na propagaciju ultrazvuka.
Igor Rončević diplomirao je fiziku i politehniku 2006. godine. Nedugo nakon završetka studija prihvaća posao na istraživačkom softverskom projektu austrijske tvrtke AVL List (http://avl.com) te seli za Austriju. U AVL-u se uspješno okušao i u razvoju i vođenju velikih softverskih projekata. Trenutno je u ulozi sistemskog arhitekta zaduženog za sveobuhvatnu arhitekturu nekoliko AVL-ovih softverskih proizvoda.
   
 
.