Obrada eksperimentalnih podataka u fizici

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: I.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 15+15+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 3

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Opisna statistika: prikazivanje statističkih podataka, parametri niza podataka, statistički podaci o dvodimenzionalnom obilježju. Osnovni pojmovi teorije vjerojatnosti: slučajni pokusi, prostor elementarnih događaja, kombinatorika, uvjetna vjerojatnost i Bayesov teorem, Bernoullijeva shema, slučajne varijable, matematičko očekivanje i varijanca, aksiomatska izgradnja teorije vjerojatnosti. Teorijske razdiobe: Binomna, Poissonova, Gaussova raspodjela, ostale raspodjele važne za fiziku. Analiza pogrešaka kod mjerenih podataka: procjena i vrste pogrešaka, prikaz i upotreba pogrešaka, širenje pogrešaka, primjeri izrađeni u Microsoft Excel tablicama. Procjena parametara: procjena matematičkog očekivanja i varijance, metoda najveće vjerojatnosti, procijenitelji parametara normalne razdiobe, metoda momenata. Metoda najmanjih kvadrata: linearna prilagodba, Hi-kvadrat razdioba, nelinearna prilagodba, primjeri izrađeni u programskom paketu Mathematica. Statistički testovi: testiranje hipoteze, interpretacija eksperimenta, točnost prilagodbe teorijske razdiobe empirijskim podacima; Neyman-Pearsonov test, Hi-kvadrat test, Kolmogorljev test, Studentov t-test, F i U testovi.

Obvezna literatura
  1. Barlow R., Statistics - A Guide to the Use of Statistical Methods in the Physical Sciences, John Wiley, New York, 1989.
  2. Taylor, J. R., An Introduction to Error Analysis, 2nd ed., University Science Books, Sausalito, 1997.