Moderna fizika I (5 ECTS)

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: III.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 60+15+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Atomska struktura i periodni sustav elemenata. Bohrova teorija. Rentgenski spektri.
Atomski procesi. Višeelektronski sustavi i njihovi spektri
Atomi u električnom i magnetskom polju
Dualizam val – čestica za svjetlost i materiju
Valnomehanička teorija. Princip neodređenosti. Schrödingerova jednadžba.
Kondenzirana materija. Metali.Poluvodiči. Poluvodički uređaji

Obvezna literatura
  1. Halliday D., Resnick R., Walker J., FUNDAMENTALS OF PHYSICS , 6th ed., J.Wiley and Sons Inc., New York , 2003.
  2. Young H.D., Freedman R.A., UNIVERSITY PHYSICS, 9th ed., Addison-Wesley Publishing Company, Inc, 1996.
  3. Krane K.S.: MODERN PHYSICS, John Wiley & Sons, Inc., New York , 1996.
  4. Thorne A., Litzén U. , Johansson S., SPECTROPHYSICS, Springer-Verlag, 1999
  5. Haken H., Wolf H.C., ATOMIC AND QUANTUM PHYSICS, 2nd ed., Springer-Verlag, 1984.