Fizički praktikum IV

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: III.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 0+0+60
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 4

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Studenti individualno i samostalno izvode vježbe po sljedećim sadržajima
 • Elektronske cijevi (dioda, trioda, tinjalica)
 • Poluvodički element (dioda)
 • Sklopovi za ispravljanje (poluvalni, punovalni)
 • Elektronički filtri (visokofrekventni RC filtar; niskofrekventni RC filtar, uskopojasni i širokopojasni RC filtar)
 • Oblikovanje impulsa (rezanje impulsa; deriviranje i integriranje)
 • Franck-Hertzov eksperiment
 • Magnetsko polje ravnog vodiča i zavojnice
 • Spektroskopija

Obvezna literatura
 1. T. Jurkić, D. Kotnik-Karuza, M. Sarta-Deković, L. Mandić, N. Erceg, V. Labinac, Lj. Špirić: Fizički praktikum IV (Interni nastavni materijali na Odjelu za fiziku).
 2. D. Kotnik-Karuza: Osnove elektronike s laboratorijskim vježbama, Filozofski fakultet u Rijeci, 2000.
 3. Halliday D., Resnick R., Walker J., FUNDAMENTALS OF PHYSICS , 6th ed., J.Wiley and Sons Inc., New York, 2003.
 4. Thorne A., Litzén U., Johansson S., SPECTROPHYSICS, Springer-Verlag, 1999
 5. K. Seeger: SEMICONDUCTOR PHYSICS, Springer 1991
 6. P. Biljanović: Elektronički sklopovi, Školska knjiga, Zagreb, 2001.
 7. H. Haken, H.C. Wolf; ATOMIC AND QUANTUM PHYSICS, 2nd ed., Springer-Verlag, 1984Akademska godina 2014/15

Raspored vježbi s popisom
1.-5. vježba
6. vježba: Franck-Hertzov eksperiment
7. vježba: Magnetsko polje ravnog vodiča i zavojnice

8. vježba: Spektroskopija
Upute za obradu mjerenja i izradu referataDopunska literatura
 1. Millman-Halkias: Integrated electronics, Analog and digital circuits and systems, Mc Graw-Hill Kogakusha, 1972.
 2. Nuffield Advanced Science PHYSICS: Teacher's Guide 1,2, Longman Group Ltd, Hong Kong 1988.
 3. Nuffield Advanced Science PHYSICS: Student's Guide 1,2, Longman Group Ltd, Hong Kong 1988.
 4. University Laboratory Experiments PHYSICS 1-5, PHYWE AG, Göttingen, 1995.