Nastavni materijali

Kategorija Nastavni materijali sadrži korisničke upute i druge dokumente koje koriste u nastavi ili u edukativne svrhe studenti i djelatnici Fakulteta za fiziku.

  • Joomla CMS - kratke korisničke upute za djelatnike Fakulteta za fiziku (PowerPoint)
  •  
  • Zbirka digitalnih sadržaja za nastavu fizike i prirodoslovlja - nastala je u sklopu Istraživačko - razvojnog projekta Sveučilišta u Rijeci u obrazovanju UNIRI CLASS - programska linija A2: Digitalno građanstvo - inovacije u učenju i poučavanju
  •  
  • Povijest fizike - web courseware Povijest fizike je obrazovna hipermedijska programska potpora za učenje putem mrežnih stranica koju su izradili studenti pod vodstvom prof. dr. sc. Rajke Jurdane-Šepić i prof. dr. sc. Nataše Hoić Božić

Nastavni materijali usko vezani uz pojedine kolegije (skripte, kopije predavanja i vježbi, rješenja) nalaze se na sustavu za e-učenje Merlin.
 
.