Zavodi


Zavodi se osnivaju za izvođenje nastave i znanstvenih istraživanja te stručnog, tehnološkog i inovativnog rada iz svog djelokruga.

Fakultet za fiziku Sveučilišta u Rijeci ima dva zavoda:

 
.