P O V I J E S T ..... F I Z I K E
COURSEWARE POVIJEST FIZIKE
Courseware je obrazovna hipermedijska programska potpora za učenje putem mreznih stranica.

Courseware Povijest fizike izradili su studenti Fizike-informatike
Petar Jelača, Ana Lipošćak, Ana Maračić, Doris Šegota i profesorice Nataša Hoić Bozić i Rajka Jurdana Šepić.
PROGRAM KOLEGIJA (word)
IZVEDBENI PLAN KOLEGIJA (word)
LITERATURA (word)
DETALJNI IZVEDBENI PLAN S POPISOM REFERATA (word)
REPOZITORIJ NASTAVNIH MATERIJALA


On line test s pitanjima iz povijesti fizike


Neke prezentacije s predavanja iz Povijesti fizike

 • Uvodno predavanje

 • Antika - od Talesa do Aristotela
 • Antropološko razdoblje antičke filozofije
 • Aristarh sa Samosa
 • Aristotel
 • Arhimed (2006) // Arhimed (2007)
 • Heron
 • Apolonije iz Perga
 • Antička astronomija
 • Eratosten
 • Kako je Eratosten odredio polumjer Zemlje
 • Hiparh
 • Ptolemej
 • Postatomisti
 • Razvoj optike u antici (2006) // Razvoj optike u antici (2007) • Arapska civilizacija
 • Arapska fizika i astronomija
 • Arapski učenjaci Al Horezmi, Al Biruni, Al Khazini
 • Abd-al-Rahman Al Sufi


 • Rani srednji vijek u Europi
 • Fizika u Europi u srednjem vijeku
 • Herman Dalmatin (2006) // Herman Dalmatin (2007)
 • Marko Antun de Dominis (2006) // Marko Antun de Dominis (2007)
 • Roger Bacon
 • Pierre Maricourt - Petrus Peregrinus
 • Sveti Toma Akvinski
 • William Occam
 • Abu Ali ibn Sina - Avvicena
 • Jean Buridan
 • Giaccomo Dondi
 • Fereric Grisogno
 • Ibn al Haitam - Alhazen
 • Regiomontanus • Novo doba - renesansa
 • Novovjekovna fizika
 • Leonardo da Vinci
 • Nikola Kopernik (2006) // Nikola Kopernik (2007)

 • Neoplatonizam
 • Girolamo Fracastoro
 • Frane Petrić (2006) // Frane Petrić (2007)

 • Simon Stevin
 • Giordano Bruno
 • Niccolo Fontana Tartaglia
 • Giovani Battista Benedetti
 • Giambattista Della Porta
 • Francesco Maurolyco • Galileo - svjetlo novog doba
  izbor slideova, ljubaznošću gosta predavača dr. Đure Drobca, IF, Zg
 • Animacija retrogradnog gibanja planeta
  iz predavanja "Galileo-svjetlo novog doba", ljubaznošću gosta predavača dr. Đure Drobca, IF, Zg
 • Snimka predavanja dr. Đure Drobca, Multimedijalni centar Instituta za fiziku, studeni 2005.
 • Galileo, sazetak, materijali za učenje • Nebeska mehanika Johanna Keplera
 • Nova organizacija znanosti u 17.st.
 • Uspjesi eksperimentalne fizike 17.st.
 • Rene Descartes (2006) // Rene Descartes (2007)
 • Gottfried Wilhelm von Leibniz (2006) // Gottfried Wilhelm von Leibniz (2007)
 • Francis Bacon
 • Počeci fizikalne optike i prve teorije o prirodi svjetlosti
 • Astronomija u 17. i 18. stoljeća
 • Marin Getaldić
 • Razvoj elektriciteta i magnetizma do kraja 17.st.
 • William Gilbert
 • Poźeci hidrostatike, aerostatike i hidrodinamike
 • Edme Mariotte (2006) // Edme Mariotte (2007)
 • Blaise Pascal (2006) // Blaise Pascal (2007)
 • Otto von Guericke (2006) // Otto von Guericke (2007)
 • Evangelista Toricelli (2006) // Evangelista Toricelli (2007)
 • Optika u 17. stoljeću (2006) // Optika u 17. stoljeću (2007)
 • Descartesov i Fermatov doprinos optici
 • Isaac Newton
 • Ruđer Bošković 1/2
 • Ruđer Bošković 2/2
 • Jean le Rond d'Alembert
 • Daniel Bernoulli
 • Leonhard Euler
 • Julius Robert von Mayer i James Prescott Joule
 • Robert Boyle
 • Nicolas Leonard Sadi Carnot
 • Antoine Laurent Lavoisier
 • Mihail Vasiljevič Lomonosov
 • James Watt
 • Thomas Young
 • Etienne Louis Malus
 • Razvoj spektroskopije u 18. i 19. stoljeću
 • Dimitrij Ivanovič Mendeljejev
 • Ludwig Boltzmann
 • Princip očuvanja energije

 • Izgradnja klasične elektrodinamike, B. Franklin, A. Coulomb, L. Galvani, A. Volta, H.C. Oersted, R.Ohm, M.Faraday
 • Maxwellova elektrodinamika
 • Električni titraji, elektromagnetski valovi, Maxwellova teorija
 • Elektromagnetske pojave u sustavu koji se giba, Michaelson-Morley eksperiment
 • Nikola Tesla
 • Franjo Hannaman

 • August Comte
 • Otkriće rengnenskog zraźenja
 • Otkriće radioaktivnosti - Henry Bequerell, Pierre i Marie Currie
 • Otkriće elektrona
 • Vrste i zakon radioaktivnog raspada, radioaktivne pretvorbe
 • Prvi modeli atoma, otkriće atomske jezgre, Ernst Rutherford
 • Relativistička teorija. Opća i specijalna relativnost
 • Povijesna mjerenja brzine svjetlosti
 • Počeci kvantne fizike
 • Bohrov model atoma
 • Comptonov efekt, De Broglieva valna mehanika, Paulijev princip, Kvantna statistika
 • Einsteinovo tumačenje fotoelektričnog efekta
 • Heisenbergova matrična i Dirakova operatorska mehanika, Schrodingerova valna mehanika, relacije neodreĐenosti
 • Otkriće spektrografa mase i izotopa, otkriće protona
 • Otkriće neutrona
 • Kozmiźke zrake, otkriće pozitrona
 • Umjetna radioaktivnost, nove čestice
 • Prvi modeli atoma. Otkri†e atomske jezgre.
 • Nuklearna fisija, lančana reakcija, Leo Szilard, Robert Oppenheimer
 • Otkriće ciklotrona, "Big science", Ubrzivači čestica
 • Razvoj astrofizike 20. stoljeća, teorija "Big banga"
 • Kvantna teorija polja, fizika elementarnih čestica, standardni model

 • Deset pitanja za fiziku 21. stoljeća. Pripremio Velimir Labinac


  Home page Rajke Jurdana-Šepić Odjel za fiziku Sveučilista u Rijeci