Ivana Bjedov Keleković

         Ivana Bjedov Keleković, mag. iur.
suradnica za administrativne poslove u Uredu dekana

Ured: O-010
Telefon: 051/584-780
E-mail: ivana.bjedov@phy.uniri.hr
 
   

OBRAZOVANJE

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo - Magistra prava

Salezijanska klasična gimnazija s pravom javnosti


RADNO ISKUSTVO

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa:

Centar za socijalnu skrb Opatija: 1. 11. 2015. - 1. 9. 2016.

Općinski sud u Rijeci: 1. 9. 2016. - 1. 11. 2016.
 
 
Stručni suradnik za administrativne poslove u Uredu pročelnika:

Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci - 15. 5. 2017. - 7. 3. 2022. 


Suradnik za administrativne poslove u Uredu dekana:
 
Fakultet za fiziku Sveučilišta u Rijeci 8. 3. 2022. - 

 
OSTALO

Položen državni stručni ispit pri Ministarstvu uprave.
 
.