Doktorski studij

Odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci 23. svibnja 2017. osnovan je sveučilišni poslijediplomski (doktorski) studij Fizika.
Nositelj i izvoditelj studija: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za fiziku.
Suradne ustanove na studiju: Institut za fiziku, Zagreb i Klinički bolnički centar, Rijeka.

Doktorski studij Fizika sastoji se od četiri cjeline:
 
(a) Znanstveno istraživanje, u kojem doktorand, uz pomoć mentora, učestvuje od početka studija; ono je temelj doktorskog studija Fizika i ima za cilj izradu i obranu doktorske disertacije.
 
(b) Studijski program doktorskog studija Fizika, koji doktorandu osigurava stjecanje općih (generičkih) kompetencija kao i specifičnih kompetencija vezanih uz temu doktorskog rada. Načela programa su:
- program se u pravilu izvodi na engleskom jeziku, tako da je dostupan širokom krugu mogućih kandidata
- nastava se u pravilu odvija samo u prvoj godini studija
- ne postoje obvezni kolegiji koje doktorand mora slušati i polagati, već je nastava podređena potrebama znanstvenog rada doktoranda.
 
(c) Internacionalizacija istraživanja, kojom se potiče uključivanje doktoranda u svjetske znanstvene tokove. Ove aktivnosti uključuju boravke na uglednim domaćim i inozemnim sveučilišnim i znanstvenim institucijama, aktivno sudjelovanje u međunarodnim projektima i kolaboracijama, učestvovanje na međunarodnim skupovima, pozvana predavanja.
 
(d) Izborne aktivnosti, kojima se potiče vidljivost znanstvenog rada doktoranda. Tu spada izlaganje i publiciranje priopćenja, znanstvenih i stručnih radova u znanstvenim i stručnim časopisima, na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima, učešće u prijenosu znanja.

Doktorski studij Fizika u pravilu traje četiri kalendarske godine za doktorande koji studiraju u punom radnom vremenu, odnosno šest kalendarskih godina za doktorande koji studiraju u dijelu radnog vremena. Posebno uspješni doktorandi mogu studij završiti ranije od predviđenog roka. Iz opravdanih razloga, studij se može produžiti najviše na šest kalendarskih godina za doktorande koji studiraju u punom radnom vremenu, odnosno na deset kalendarskih godina za doktorande koji studiraju u dijelu radnog vremena.

Smjerovi studija koje obuhvaća doktorski studij Fizika i za koje Fakultet za fiziku ima eksperte, su:
- Astrofizika,
- Fizika kondenzirane materije,
- Fizika elementarnih čestica.
U tim područjima doktorski studij Fizika Sveučilišta u Rijeci osigurava veliku izbornost kolegija tako da se kurikul može u znatnoj mjeri individualizirati u skladu s temom istraživanja doktoranda.
- Medicinska fizika je također obuhvaćena kao izborni dio specifičnog studija, obzirom da je Klinički bolnički centar Rijeka suradna ustanova na studiju.

Specifičnosti doktorskog studija Fizika Sveučilišta u Rijeci:
- Sveučilište u Rijeci (preko Fakulteta za fiziku i CMNZT) posjeduje jedinstvenu kapitalnu opremu u ovom dijelu Europe namijenjenu istraživanjima u području fizike kondenzirane materije. U tom području i Institut za fiziku u Zagrebu, kao suradna ustanova, nudi doktorandima vrhunske uvjete razvoja. 
- U području astrofizike, Sveučilište u Rijeci je, preko Fakulteta za fiziku, jedino sveučilište u Hrvatskoj koje sudjeluje u potrazi za ekstrasolarnim planetima, kroz višegodišnji rad u međunarodnoj kolaboraciji PLANET. Uz to je grupa iz Laboratorija za astročestičnu fiziku, Sveučilišta u Rijeci, Fakulteta za fiziku, međunarodno prepoznata i aktivna u prestižnim međunarodnim astročestičnim eksperimentima i pripadnim kolaboracijama MAGIC i CTA. Time studenti doktorskog studija Fizika Sveučilišta u Rijeci imaju priliku i u ovom području raditi na vrhunskoj eksperimentalnoj opremi. 
- Sveučilište u Rijeci (u okviru CNRM) ima superračunalo (među 500 najjačih računala u svijetu), koje omogućuje brzo računanje i brzu obradu ogromnog broja podataka, što za rješavanje složenih problema u fizici može biti izuzetno važno. 
- Doktorski studij Fizika Sveučilišta u Rijeci organiziran je na engleskom jeziku, kako bi i izvan Hrvatske privukao na studij što više kvalitetnih doktoranada.

Od studentica i studenata Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci očekuje se poštovanje općih normi etičnosti i profesionalnosti u domeni studentskih prava i obaveza sadržanih u Etičkom kodeksu studenata i studentica Sveučilišta u Rijeci. Povrede studentskih obveza i neispunjavanja obveza te druga pitanja stegovne odgovornosti uređuje Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata i studentica Sveučilišta u Rijeci.

Svaka upotreba tuđeg teksta ili drugog oblika autorskog djela, kao i upotreba ChatGPT ili bilo kojeg drugog alata čija se funkcionalnost temelji na tehnologiji umjetne inteligencije, bez jasnog i nedvosmislenog navođenja izvora, smatra se povredom tuđeg autorskog prava i načela akademske čestitosti te predstavlja tešku povredu studentskih obveza i za sobom povlači stegovnu odgovornost i stegovne mjere sukladno Pravilniku o stegovnoj odgovornosti studenata.

Poveznica na Doktorsku školu Sveučilišta u Rijeci se nalazi ovdje
 
.