Katarina Benac Kružić

Katarina Benac Kružić, mag. oec.
Voditeljica ustrojbene jedinice 4 - Ured dekana

Ured: O-010
Telefon: 051/584-600
Službeni mobitel: 091/4800243
E-mail: katarina.benac@phy.uniri.hr
   

OBRAZOVANJE

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Diplomski studij,  smjer Menadžment – Magistra ekonomije

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci,
Preddiplomski studij, smjer Međunarodno poslovanje – Sveučilišna prvostupnica ekonomije 

Ekonomska škola Mije Mirkovića, Rijeka - Ekonomistica


RADNO ISKUSTVO

1.3.2024. - danas
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za fiziku
Voditeljica ustrojbene jedinice 4 - Ured dekana

8.3.2022. - 29.2.2024.
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za fiziku
Voditeljica Ureda dekana

1.8.2017. -7.3.2022.
Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
Voditeljica Ureda pročelnika
 
17.11.2016. – 31.7.2017.
Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
Stručna suradnica za administrativne poslove u Uredu pročelnika
 
1.7.2014. – 16.11.2016.
Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
Administrativna referentica
 
15.1.2014.- 30.6.2014.
Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku - Ugovori o djelu
(Stručna suradnica za administrativne poslove)
 
14.1.2013.-13.1.2014.
Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
(Stručna suradnica za administrativne poslove)

 
OSTALO
  • rad u aplikaciji i bazi “Ur. Zapisnik” prema priloženom planu klasifikacijskih oznaka u uredskom poslovanju sastavnica Sveučilišta u Rijeci u administracijske svrhe za potrebe urudžbiranja dokumentacije 
  • rad u programu FINA-e za provođenje centralnog obračuna plaća (COP) i vođenje evidencije u modulu “Generiranje i pregled skupnih evidencija radnog vremena” za djelatnike Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci 
  • rad u programu Ensolva (e-nabava)
  • rad u programu Libusoft (e-računi)
  • rad u programu Faros (e-pisarnica)
  • pohađanje seminara cjeloživotnog obrazovanja djelatnika javnih ustanova koje djeluju u području znanosti i visokog obrazovanja organiziranog od strane Pravnog fakulteta Rijeka „ Uredsko poslovanje i arhivistika u visokom obrazovanju“ 
  • pohađanje radionice "Porezni i financijski aspekti drugog dohotka i naknada u sustavu znanosti i visokog obrazovanja" organizirane od strane Sveučilišta u Rijeci
 
.