Izvedbeni programi


Od studentica i studenata Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci očekuje se poštovanje općih normi etičnosti i profesionalnosti u domeni studentskih prava i obaveza sadržanih u Etičkom kodeksu studenata i studentica Sveučilišta u Rijeci. Povrede studentskih obveza i neispunjavanja obveza te druga pitanja stegovne odgovornosti uređuje Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata i studentica Sveučilišta u Rijeci.

Svaka upotreba tuđeg teksta ili drugog oblika autorskog djela, kao i upotreba ChatGPT ili bilo kojeg drugog alata čija se funkcionalnost temelji na tehnologiji umjetne inteligencije, bez jasnog i nedvosmislenog navođenja izvora, smatra se povredom tuđeg autorskog prava i načela akademske čestitosti te predstavlja tešku povredu studentskih obveza i za sobom povlači stegovnu odgovornost i stegovne mjere sukladno Pravilniku o stegovnoj odgovornosti studenata.

Napomena: Kolegiji označeni sivom bojom ne izvode se u ak. god. 2023./2024. 

STUDIJ: PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA
Izvedbeni programi predmeta za ak. god. 2023./2024.
PREDMET ZIMSKI SEMESTAR LJETNI SEMESTAR
Algoritmi i strukture podataka  
Antička filozofija  
Baze podataka  
Diferencijalne jednadžbe  
Elektrodinamika  
Engleski jezik u struci  
Epistemologija  
Etika  
Euklidski prostori  
Filozofija kao sustav. Povijest klasičnog njemačkog idealizma.  
Fizička geologija  
Fizički praktikum I  
Fizički praktikum II  
Fizički praktikum III  
Fizički praktikum IV  
Fizika I: mehanika  
Fizika II: elektricitet i magnetizam  
Fizika III: valovi i optika  
Fizika IV: toplina i osnove statističke fizike  
Fizika okoliša  
Fizikalna kemija  
Kemija I  
Kemija II  
Klasična mehanika  
Klasična mehanika I  
Klasična mehanika II  
Kombinatorika  
Kompleksna analiza  
Kvantna mehanika  
Laboratorijski projekt  
Linearna algebra I  
Linearna algebra II  
Logika  
Matematička analiza I  
Matematička analiza II  
Matematička analiza III  
Matematička logika  
Matematičke metode fizike I  
Matematičke metode fizike II  
Matematički modeli u prirodnim i društvenim znanostima  
Metafizika  
Metodologija izrade i prezentacija stručnog i znanstvenog rada  
Metodologija izrade stručnog i znanstvenog rada  
Mjerenja u fizici  
Modeliranje podataka  
Moderna filozofija od Descartesa do Kanta  
Moderna fizika I  
Moderna fizika II  
Netradicionalni problemi iz fizike  
Objektno programiranje  
Obrada eksperimentalnih podataka u fizici  
Opća ekologija  
Opća kemija  
Osnove astronomije i astrofizike  
Osnove informatike  
Osnove matematike  
Programiranje  
Računalna fizika  
Seminar iz fizike  
Simboličko programiranje  
Tjelesna i zdrastvena kultura  
Uvod u filozofiju  
Uvod u programiranje za web  
Uvod u programsko inženjerstvo  
Uvod u vjerojatnost i matematičku statistiku  
Završni rad  


STUDIJ: DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA I INFORMATIKA
Izvedbeni programi predmeta za ak. god. 2023./2024.
PREDMET ZIMSKI SEMESTAR LJETNI SEMESTAR
Analiza poslovnih procesa  
Atomska i molekulska fizika  
Baze podataka  
Biofizika  
Didaktika II  
Dinamičke web aplikacije I  
Dinamičke web aplikacije II  
Diplomski rad  
Eksperimentalne metode u fizici  
Elektrodinamika  
E-učenje za obrazovanje i poslovanje  
Fizika čvrstog stanja  
Fizika elementarnih čestica  
Formalni jezici i jezični procesori I  
Formalni jezici i jezični procesori II  
Informacijska tehnologija i društvo  
Informacijski sustavi  
Inteligentni sustavi I  
Inteligentni sustavi II  
Interdisciplinarnost u nastavi fizike  
Komunikacija čovjek-stroj  
Konceptualna fizika  
Metodička praksa iz fizike  
Metodička praksa iz informatike  
Metodički praktikum demonstracijskih pokusa iz fizike  
Metodički praktikum laboratorijskih pokusa iz fizike  
Metodika nastave fizike I  
Metodika nastave fizike II  
Metodika nastave informatike I  
Metodika nastave informatike II  
Modeliranje podataka  
Modeliranje procesa  
Objektno orijentirano modeliranje  
Objektno orijentirano programiranje  
Opća pedagogija  
Operacijska istraživanja I  
Operacijska istraživanja II  
Operacijski sustavi II  
Osnove astronomije i astrofizike  
Osnove digitalne obrade govora i slika  
Osnove elektronike  
Osnove jezične kulture  
Osnove kvantne mehanike  
Popularizacija znanosti  
Poučavanje učenika s posebnim potrebama  
Povijest fizike  
Praktikum iz elektronike  
Praktikum iz strukture tvari  
Primjena hipermedije u obrazovanju I  
Primjena hipermedije u obrazovanju II  
Projektiranje obrazovnih sustava  
Računala u nastavi fizike  
Računalne mreže II  
Razvoj informacijskih sustava  
Razvojna psihologija  
Seminar iz fizike  
Sigurnost informacijskih i komunikacijskih sustava  
Strojno i duboko učenje  
Uvod u programiranje za web  


STUDIJ: DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA I MATEMATIKA
Izvedbeni programi predmeta za ak. god. 2023./2024.
PREDMET ZIMSKI SEMESTAR LJETNI SEMESTAR
Algebarske strukture  
Algebra I  
Algebra II  
Atomska i molekulska fizika  
Biofizika  
Didaktika II  
Diplomski rad  
Diskretna matematika  
Dodatna nastava iz matematike  
Eksperimentalne metode u fizici  
Elektrodinamika  
Fizika čvrstog stanja  
Fizika elementarnih čestica  
Harmonijska analiza  
Interdisciplinarnost u nastavi fizike  
Konačne geometrije  
Konceptualna fizika  
Linearno programiranje  
Metodička praksa iz fizike  
Metodička praksa iz matematike I  
Metodička praksa iz matematike II  
Metodički praktikum demonstracijskih pokusa iz fizike  
Metodički praktikum laboratorijskih pokusa iz fizike  
Metodika nastave fizike I  
Metodika nastave fizike II  
Metodika nastave matematike I  
Metodika nastave matematike II  
Metrički prostori  
Mjera i integral  
Modeli geometrije  
Odabrane teme iz nastave matematike  
Opća pedagogija  
Osnove astronomije i astrofizike  
Osnove elektronike  
Osnove kvantne mehanike  
Parcijalne diferencijalne jednadžbe  
Permutacijske grupe  
Popularizacija znanosti  
Povijest fizike  
Povijest matematike  
Praktikum iz elektronike  
Praktikum iz strukture tvari  
Projektivna geometrija  
Računala u nastavi fizike  
Seminar I  
Seminar II  
Seminar III - Zasnivanje matematike  
Teme iz suvremene matematike  
Teorija brojeva  
Teorija grafova  
Teorija kodiranja i kriptografija  
Teorija skupova  
Teorija vjerojatnosti  
Uvod u diferencijalnu geometriju  
Uvod u teoriju dizajna  
Uvod u vjerojatnost i matematičku statistiku  
Vektorski prostori I  
Vektorski prostori II  


STUDIJ: DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA
Izvedbeni programi predmeta za ak. god. 2023./2024.
PREDMET ZIMSKI SEMESTAR LJETNI SEMESTAR
Astročestična fizika  
Astrofizički praktikum  
Astronomija i astrofizika I  
Astronomija i astrofizika II  
Atomska i molekulska fizika  
Biološka oceanografija  
Diplomski rad  
Ekologija kopnenih sustava  
Ekologija voda  
Ekotoksikologija
Eksperimentalne metode u fizici I  
Eksperimentalne metode u fizici II  
Ekstremni prirodni i društveni događaji  
Elektronika  
Fizičko modeliranje okoliša  
Fizika atmosfere  
Fizika čvrstog stanja I  
Fizika čvrstog stanja II  
Fizika elementarnih čestica I  
Fizika elementarnih čestica II  
Fizika materijala  
Fizika mora  
Fizika tla  
Fizikalna kemija  
Fizikalna kozmologija  
Geohazardi  
Gospodarenje otpadom  
Gospodarenje vodama  
Hidrogeologija  
Instrumentalne metode u fizici okoliša  
Interakcija atmosfere i mora i utjecaj na oceanografska svojstva  
Kemija atmosfere  
Kvantna teorija polja  
Magnetski materijali i primjene  
Metode obrade podataka u prirodnim i društvenim znanostima  
Mikrobiologija okoliša  
Napredna elektrodinamika  
Napredna kvantna mehanika  
Napredna računalna fizika  
Napredne laboratorijske vježbe  
Nuklearna fizika  
Odabrana poglavlja atomske i molekulske spektroskopije  
Odabrana poglavlja iz fizike visokih energija  
Opća relativnost  
Poluvodiči i primjene  
Praktikum iz elektronike  
Praktikum iz strukture tvari  
Precizne konstrukcije i tehnologije mikrosustava  
Procjena utjecaja na okoliš  
Prostorno planiranje  
Seminar diplomskog rada  
Seminar iz fizike na engleskom jeziku  
Spintronika  
Statistička mehanika  
Stručna praksa  
Suvremena opažanja u astrofizici  
Upravljanje zajedničkim dobrima  
Zaštita okoliša  
Zbrinjavanje otpada  
Zelena sinteza nanomaterijala


STUDIJ: INŽENJERSTVO I FIZIKA MATERIJALA
Izvedbeni programi predmeta za ak. god. 2023./2024.
Napomena: Izvedbeni programi kolegija tehničkog područja dostupni su na mrežnim stranicama Tehničkog fakulteta.
PREDMET ZIMSKI SEMESTAR LJETNI SEMESTAR
Diplomski rad  
Eksperimentalne metode u fizici I  
Eksperimentalne metode u fizici II  
Elektronika  
Fizički praktikum I  
Fizika čvrstog stanja  
Fizika čvrstog stanja II  
Fizika materijala  
Inženjerska vizualizacija  
Karakterizacija materijala i analiza loma  
Laboratorijski projekt  
Magnetski materijali i primjene  
Mehaničko ponašanje i odabir materijala  
Metalni materijali  
Mikro- i nanoelektromehanički sustavi  
Napredne laboratorijske vježbe  
Nemetalni materijali  
Poluvodiči i primjene  
Praktikum iz strukture tvari  
Proizvodne tehnologije  
Proizvodni manadžment  
Projekt - Metalni materijali  
Spintronika  
Statistička fizika  
Tehnologija oblikovanja  
Teorijska fizika i primjene I  
Teorijska fizika i primjene II  
Termalni procesi materijala  
Upravljanje kvalitetom i mjeriteljstvo  
Upravljanje mehatroničkim sustavima  
Zaštita materijala  
 
.